Türkmenistan we Özbegistan Günorta Kawkazyň ulag geçelgeleri arkaly täze bazarlara çykmagy göz öňünde tutýarlar

Türkmenistan we Özbegistan Günorta Kawkazyň ulag geçelgeleri arkaly täze bazarlara çykmagy göz öňünde tutýarlar

Türkmenistan bilen Özbegistan ulag-logistika infrastrukturasynyň ösüş, Günorta Aziýanyň we Günorta Kawkazyň ulag geçelgeleri arkaly täze bazarlara çykmak mümkinçiliklerini maslahatlaşdy.

Trend-iň “UZ DAILY” neşirine salgylanyp habar bermegine görä, bu meselä Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň duşuşygynyň barşynda garaldy.

Mundan başga-da, taraplar Aşgabat Ylalaşygyna laýyklykda halkara ulag we üstaşyr geçelgelerini döretmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. 

Özbegistanyň we Türkmenistanyň baştutanlary ýakyn wagtda ýurtlaryň arasynda täze ösüş nokatlaryny kesgitlemek, geljegi uly taslamalary we şertnamalary taýýarlamak üçin hökümetara komissiýanyň we Iş geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirmek barada ylalaşdylar.

Öň, Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň koronawirus pandemiýasyna garamazdan ösýändigi habar berildi.

Belläp geçsek, Aşgabat Ylalaşygyna Eýranyň, Omanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda gol çekildi. Onuň maksady agza döwletleriň arasynda ýükleriň ygtybarly we bökdençsiz gatnawyny üpjün etmekden ybarat.

Resminama ulag çykdajylaryny optimizirlemek maksady bilen ýükleri gatnatmagyň we üstaşyr geçirmegiň tizligini ýokarlandyrmaga, şeýle-de resmi resminamalary we proseduralary ýönekeýleşdirmäge we sazlaşdyrmaga ýardam edýär.

Türkmenistan bilen Özbegistan dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk edýär. Aýratyn-da, 2021-nji ýylyň ýanwar – aprel aýlarynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 166,9 mln dollara barabar boldy.

Hasabat döwründe Özbegistana türkmen importy 130,5 mln dollara, Özbegistanyň Türkmenistana eksporty 36,5 mln dollara barabar boldy.