Ispaniýa howadan suw almagy öwrendi

Ispaniýa howadan suw almagy öwrendi

Ispaniýaly inženerler howadan suw almagy öwrendiler. Reuters agentliginiň ýazmagyna görä, tehnologiýa gurak sebitleriň ýaşaýjylaryny suwsuzlykdan halas etmeli. Bu barada lenta.ru belleýär.

“Biziň maksadymyz – agyz suwunyň bolmadyk ýeri bolan bosgunlaryň düşelgeleri ýaly ýerlere barmak” – diýip, 1990-njy ýyllarda Ispaniýada güýçli gurakçylyk wagtynda howadan suwuklyk almagyň ulgamyny oýlap tapan 82 ýaşly inžener Enrike Weýga aýdýar. Oňa degişli bolan Aquaer kompaniýasy eýýäm Namibiýanyň jemgyýetini we liwaniýaly bosgunlaryň ýerleşýän ýerlerini arassa suw bilen üpjün edýär.

Kompaniýany esaslandyryjy bu pikiriň diňe bir netijeli däl-de, eýsem suw almak üçin birnäçe kilometri geçmeli bolýan adamlar üçin amatly gurluşy döretmekden ybarat bolandygyny aýtdy. Aquaer enjamlary kondisionerleriň işleýşi ýaly işleýärler – elektrik togunyň kömegi bilen howany suwa öwrülýänçä sowadýarlar.

Kiçiräk ykjam enjamlar günde 50-70 litr, has uly görnüşleri bolsa bäş müň litre çenli suw öndürip bilýärler. Weýganyň tehnologiýasynyň özboluşlylygy gurluşlaryň aşa ýokary temperaturada we pes çyglylykda hem howany gaýtadan işläp bilýändigindedir. Mysal üçin, olar 10 göterime çenli howa çyglylygy bilen 40 gradus yssyda hem suwuklyk çykaryp bilýärler.