Türkmenistan we Gazagystan hyzmatdaşlyk resminamalarynyň toplumyna gol çeker

Türkmenistan we Gazagystan hyzmatdaşlyk resminamalarynyň toplumyna gol çeker

Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyna gatnaşmak üçin Türkmenistana iş saparynyň çäginde Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi.

Gazagystanyň lideri Awazada geçirilen sammitiň ýerliklidigini we öz wagtyndalygyny belledi.
Döwlet Baştutanlary iki goňşy ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesini belläp, ikitaraplaýyn gün tertibindäki köp sanly meselä üns çekdiler.

Gazagystan bilen Türkmenistany diňe köpsanly bilelikdäki taslamalar bilen berkidilen strategik hyzmatdaşlyk däl-de, eýsem, taryhy taýdan däp bolan doganlyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar.

Gazagystanyň Lideri: «Ýakynda geçiriljek gepleşikleriň hem-de ýurtlarymyzyň arasynda şertnamalara gol çekilmegi doganlyk halklarymyzyň we döwletlerimiziň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmaga çynlakaý itergi berjekdigine şübhelenemok» -diýdi.

Prezidentler söwdany artdyrmak we ulag-üstaşyr mümkinçilikleri giňeltmek arkaly söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyň ösmegine itergi bermäge taýýardyklaryny mälim etdiler. Döwlet Baştutanlary medeni we ynsanperwer gatnaşyklar meselelerini hem ünsden düşürmediler..