Türkmenistanyň wekiliýeti Eýranyň täze Prezidentiniň kasam kabul etmek dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti Eýranyň täze Prezidentiniň kasam kabul etmek dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary Kasymguly Babaýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynyň täze saýlanan Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasyna gatnaşdy.  Bu barada iribnews.ir habar berýär.

Tähranyň «Meharabat» halkara howa menzilinde türkmen wekiliýetiniň agzalaryny ýurduň ýokary wezipeli adamlary hem-de Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmet Gurbanow garşylady.
Dabara kanun çykaryjy we kazyýet edaralarynyň, harby edaralaryň we ýokary wezipeli  ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda Mejlisiň binasynda geçirildi. Prezident Raisi dabaraly ýagdaýda kasam kabul etdi. Dabarany Eýranyň milli telewideniýesi görkezdi. 
Täze Prezidentiň kasam kabul etmek dabarasyna dünýäniň 70-den gowrak döwletinden 115-e golaý wekil gatnaşdy.
Ýeri gelende bellesek, 18-nji iýunda geçirilen Prezident saýlawlarynda Ebrahim Raisi sesleriň 17,9 mln-dan gowragyny gazanyp (62%), saýlawçylaryň 48,8 göteriminiň gatnaşmagynda ýurduň Prezidentligine saýlandy. 
EYR-nyň täze Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen golaýda geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde türkmen Liderini öz wezipä girişmek dabarasyna gatnaşmaga çagyrdy. Türkmenistanyň Prezidenti şol günlerde ýurtda ozal ylalaşylan halkara çäreleriň geçirilýändigi sebäpli, oňa özüniň gatnaşyp bilmejekdigini aýdyp, Türkmenistandan ýokary derejeli wekiliýeti ugratjakdygyny mälim edipdi.