Türkmenistan we Özbegistan özara howa hem-de ulag gatnawlaryny dikeltmegi meýilleşdirýärler

Türkmenistan we Özbegistan özara howa hem-de ulag gatnawlaryny dikeltmegi meýilleşdirýärler

Türkmenistan we Özbegistan sanitariýa we epidemiologik talaplary berjaý etmek şerti bilen göni uçuşlary hem-de halkara ulag gatnawlaryny täzeden dikeltmek meselelerini işläp düzerler.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, Aşgabatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew bilen Özbegistanyň maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň arasynda duşuşyk geçirildi.
Taraplar ulag we logistika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi barada durup geçdiler. Hususan-da, serhet geçelgeleriniň geçirijiligini ýokarlandyrmak boýunça bilelikdäki çäreleri işläp düzmek ugrunda işler alnyp barlar.
Şeýle hem özara söwdanyň ösmegi üçin tarifli we tarifli bolmadyk bökdençlikleri aradan aýyrmak we iki ýurduň ulag kuwwatyny hem-de üstaşyr geçirijilik mümkinçiligini ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak meýilleşdirilýär.
Işlenip düzülen çäreler we teklipler Türkmenistan bilen Özbegistany birleşdirýän ulag geçelgelerini mundan beýläk-de ösdürmek üçin degişli «Ýol kartasynda» birleşdiriler.
Gepleşikleriň dowamynda oňa gatnaşyjylar ýakyn wagtda Özbegistanda bilelikdäki Hökümetara toparyň mejlisini geçirmegi ylalaşdylar. Bu çäräniň çäginde türkmen-özbek işewür geňeşini guramak meýilleşdirilýär.