R.Meredow Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

R.Meredow Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Türkmenistana iş sapary bilen gelen Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýumlar we daşary söwda ministri Sardor Umurzakowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşygy geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda türkmen-özbek gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň zerurdygyny nygtadylar.

Taraplar öňde boljak Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň ähmiýetini bellediler. Onuň çäklerinde ikitaraplaýyn gepleşikleri we giň gerimli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda iki döwletiň mümkinçiliklerini açyp görkezýän ykdysady hem-de medeni häsiýetli çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar.
Iki döwletiň arasynda ulag-üstaşyr gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň, nebithimiýa pudagy bilen bir hatarda, energiýa we senagat hyzmatdaşlygy berkitmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, hyzmatdaşlygyň bar bolan ikitaraplaýyn mehanizmleriniň, şol sanda Türkmenistan — Özbegistan işewürler geňeşiniň ähmiýeti nygtaldy.
Saparyň çäklerinde Sardor Umurzakow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary Ç.Gylyjow hem-de E.Orazgeldiýew bilen duşuşdy we söwda, dokma senagaty, şeýle-de oba hojalygy ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.