Türkmenistan Ýaponiýadan Toyota awtoulaglaryny we Komatsu tehnikalaryny satyn alar

Türkmenistan Ýaponiýadan Toyota awtoulaglaryny we Komatsu tehnikalaryny satyn alar

Ýakynda wagtda Ýaponiýadan Türkmenistana «Toyota» kysymly awtoulaglar hem-de «Komatsu» kysymly ýer gazyjy tehnikalar getiriler. Tehnikalary satyn almak işini Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky maliýeleşdiriler. Bu barada karz edarasynyň resmi saýty habar berýär.

Täze tehnikalary satyn almak barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentligi bilen Ýaponiýanyň  «Sumitomo Сorporation» kompaniýasynyň, şeýle hem Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen Ýaponiýanyň «Itoсhu Corporation» kompaniýasynyň arasynda degişli şertnamalar baglaşyldy.
Şertnamalarda awotoulag we ýer gazyjy tehniki serişdeleriniň ätiýaçlyk şaýlaryny hem satyn almak göz öňünde tutulýar.
Baglaşylan şertnamalar Niderlandlar Patyşalygynyň ING bankynyň Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Frankfurt şäherindäki «ING-Diba AG» şahamçasyndan alynjak karz serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdiriler. Munuň üçin Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen ýokarda görkezilen bankyň şahamçasynyň arasynda iki karz ugrunyň taýýarlanmagy boýunça Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama Türkmen tarapyndan gol çekildi.