Türkmen wekiliýeti howanyň üýtgemegi boýunça sebitleýin maslahata gatnaşdy

Türkmen wekiliýeti howanyň üýtgemegi boýunça sebitleýin maslahata gatnaşdy

26-27-nji iýul aralygynda Täjigistan Respublikasynda Howanyň üýtgemegi boýunça 4-nji Merkezi Aziýa maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň wekiliýeti hem onlaýn görnüşde gatnaşdy.

Maslahat Täjigistan Respublikasynyň Hökümeti bilen Merkezi Aziýanyň Sebitleýin ekologik meseleleri boýunça merkezi (CAREC) tarapyndan “Aral deňzi basseýninde howanyň üýtgemeginiň täsirlerine uýgunlaşmak we olary gowşatmak boýunça Maksatnamasy” atly Dünýä bankynyň hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň bilelikde alyp barýan taslamanyň çäklerinde geçirildi we ol CAREC-niň döredilmeginiň 20 ýyllygyna bagyşlandy.  
Çärä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşky gurşawy goramak ulgamyndaky ministrlikleriniň ýolbaşçylary, parlamentleriň, döwlet, ylmy edaralarynyň, jemgyýetçilik hem-de halkara guramalaryň we maliýe institutlarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti maslahatyň işine göni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşdy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanda howanyň üýtgemegine garşy göreşmek babatda alnyp barylýan işler barada aýdyldy.   
Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň wekilleri Merkezi Aziýada howa ulgamyndaky syýasatynyň işlenilip düzülmegine we netijeli amala aşyrylmagyna gönükdirilen hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. 
Maslahatyň barşynda 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Glazgo şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän BMG-niň Howanyň üýtgemegi barada Çarçuwaly konwensiýasynyň (COP-26) 26-njy mejlisine görülýän taýýarlyklara aýratyn üns berildi.