Guterriş G20 ýurtlaryny asyryň ortalaryna çenli uglerod zyňyndylaryny bes etmäge çagyrdy

Guterriş G20 ýurtlaryny asyryň ortalaryna çenli uglerod zyňyndylaryny bes etmäge çagyrdy

G20 ýurtlarynyň hemmesi 2050-nji ýyla çenli zyňyndylarynyň möçberini nol derejä çenli azaltmagy gazanmagy maksat edinmeli. Bu barada ýekşenbe güni BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş özüniň G20-ä agza ýurtlaryň ministrleriniň howa we energiýa boýunça ýygnagyna gatnaşyjylara ýüzlenmesinde aýtdy. Muny TASS habar berdi.

“Men G20-ä agza ýurtlaryň, şeýle hem beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylaryny asyryň ortalaryna çenli uglerod zyňyndylarynyň möçberini nol derejä çenli azaltmak niýetini yglan etmäge, 2030-njy ýyla çenli howa bilen bagly çäreler boýunça çynlakaý meýilnamalary hödürlemäge, şeýle hem anyk syýasy hereketlere başlamaga, şol sanda 2021-nji ýyldan soň täze kömür elektrik stansiýalaryny işe girizmekden ýüz öwürmäge çagyrýaryn"-diýip, Guterriş aýtdy.
"BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýokary derejeli hepdesini (sessiýanyň dowamynda) ähli liderleri Glazgoda geçiriljek klimat boýunça sammitiň esasy syýasy pursatlary barada ylalaşyga gelmekde birleşdirmek maksady bilen ulanmak isleýärin" -diýip, Guterriş sözüniň üstüni ýetirdi.

Ýeri gelende bellesek, "Uglerod taýdan bitarap" ýa-da "howa zyňyndylarynyň nol derejesi" adalgalary kömürturşy gazynyň mukdarynyň okeanlaryň we tokaýlaryň siňdirýän mukdaryndan ýokary däldigini aňladýar.