Türkmen Lideri özbek kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmen Lideri özbek kärdeşini doglan güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow telefon arkaly söhbetdeşlikde Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewi doglan güni bilen gutlady.

Türkmen Lideri Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygynda Özbegistanyň ähli ulgamlarda ýokary netijeleri gazanýandygyny belledi.
Telefon söhbetdeşliginiň barşynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar ýurtlaryň arasyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň, esasan hem söwda, ykdysady, ulag, aragatnaşyk we medeni hem-de ynsanperwer ugurlardaky okgunly ösüşine kanagatlanma bildirdiler.
Şeýle hem Prezidentler şu ýylyň 6-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygyny ara alyp maslahatlaşyp, öňde boljak çäräniň maksatnamasy babatda pikir alyşdylar.
Türkmen Liderimiz mundan başga-da, Özbegistanyň Prezidentini golaýda Daşkent şäherinde guralan Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky özara baglanyşygy pugtalandyrmaga gönükdirilen ýokary derejedäki halkara maslahatyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady. Bu forumyň netijeleriniň sebitde taslamalaryň ilerledilmegine oňat esas bolup hyzmat etjekdigi nygtaldy.