Özbegistanda prezident saýlaw kampaniýasy başlandy

Özbegistanda prezident saýlaw kampaniýasy başlandy

Özbegistanyň Merkezi saýlaw komissiýasy (MSK) anna güni öz mejlisinde respublikanyň prezident saýlawlary boýunça kampaniýany başlamak kararyna geldi diýip, MSK-nyň başlygy Zaýniddin Nizamhojaýew aýtdy. Bu barada TASS habar berýär.

“Özbegistan Respublikasynyň Konstitusiýasynyň 90-njy we 117-nji maddalaryna laýyklykda, 24-nji oktýabra meýilleşdirilen respublikanyň baştutanyny saýlamak kampaniýasyna 23-nji iýuldan başlamak kararyna gelindi” – diýip, Nizamhojaýew MSK-nyň mejlisinden soň geçirilen brifingde aýtdy. Ol saýlaw kodeksine laýyklykda, Merkezi saýlaw komitetiniň häzirki prezidentiň ygtyýarlyk möhleti gutarmanka üç aýdan gijä galman döwlet baştutanyny saýlamak kampaniýasynyň başlaýandygy barada habar berýändigini aýdyňlaşdyrdy.

Saýlaw kodeksine laýyklykda, respublikanyň syýasy partiýalary prezident saýlawlaryndan öň alty aýdan gijä galman Adalat ministrliginde hasaba alnan halatynda, prezidentlige dalaşgärleri hödürläp bilýärler. Häzirki wagtda respublikada bäş syýasy partiýa, şol sanda Özbegistanyň Halk Demokratik partiýasy, “Milliý Tiklaniş” partiýasy (“Milli Galkynyş”), “Adolat” sosial-demokratik partiýasy (“Adalat”), Özbegistanyň Liberal-demokratik partiýasy we Özbegistanyň Ekologiýa partiýasy hereket edýär.
Respublikanyň Konstitusiýasynyň 90-njy maddasyna laýyklykda, otuz bäş ýaşdan kiçi bolmadyk, döwlet dilini (özbek) erkin bilýän, saýlawlar bolmanka azyndan 10 ýyl Özbegistanyň çäginde hemişelik ýaşaýan raýat Özbegistanyň prezident wezipesine saýlanyp bilinýär. Prezident gizlin ses berme arkaly 5 ýyl möhlet bilen ählumumy, deň we göni saýlaw hukugy esasynda saýlanýar. Şol bir adam yzygider iki möhletden gowrak Özbegistanyň prezidenti bolup bilmez.
Respublikanyň geçenki prezident saýlawlary ilkinji prezident Islam Karimowyň ýogalmagy sebäpli, 2016-njy ýylyň dekabrynda geçirildi. Olarda Liberal-demokratik partiýasy tarapyndan bu wezipä hödürlenen Şawkat Mirziýoýew ýeňiş gazandy.