Liwerpul ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndan aýryldy

Liwerpul ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndan aýryldy

ÝUNESKO Liwerpul portuny Bütindünýä mirasynyň ýadygärligi statusyndan mahrum etdi, çünki ol başlanan gurluşyk sebäpli XVIII-XIX asyrlarda söwda portunyň ösüşiniň nusgasy hökmünde gymmatyny düzýän “özboluşly aýratynlyklaryny dolulygyna ýitirdi”. Bütindünýä mirasy komitetiniň bu karary barada guramanyň saýtynda habar berilýär diýip, INTERFAX.RU belleýär.  

Komitet bu mesele boýunça 21-nji iýulda onlaýn ses berişligini geçirdi. 20 sesiň 13-si Liwerpulyň Bütindünýä mirasynyň obýekti statusyndan mahrum edilmegini goldady, bäşisi garşy çykdy we iki býulleten güýçsüz boldy.
Liwerpulyň taryhy merkezindäki alty ýer we doklar ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna 2004-nji ýylda girizildi. Gürrüň “Liwerpul – deňiz syýahatçylarynyň we söwdagärleriň şäheri” ady bilen umumy meýdany 136 g bolan port binalary, söwda we ulag infrastrukturasy barada gidýär. Binalaryň bir bölegi XX asyryň başynda guruldy, ýöne Kristofer Reniň işi esasynda stilleşdirildi.
Haçan-da Liwerpulyň häkimiýetleri doklarda diňleri we kruiz gämileri üçin duralgalary, şeýle-de “Ewerton” kluby üçin täze stadiony gurmak boýunça Liverpool Waters taslamasyny tassyklanlarynda, ÝUNESKO portuň daşky görnüşiniň özboluşlylygyny ýitirjekdigini we Bütindünýä mirasynyň sanawyndan uzak wagtlaýyn aýrylyp bilinjekdigini duýdurdy.
Liwerpul porty taryhda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyndan aýrylan üçünji obýekt boldy. 2007-nji ýylda Omandaky oriks antilopalarynyň goraghanasy, 2009-njy ýylda bolsa Drezdeniň golaýyndaky Elba jülgesi bu statusdan mahrum bolupdy.