Nikkei: Apple 2022-nji ýylda 5G götermeýän iPhone-laryň önümçiligini bes eder

Nikkei: Apple 2022-nji ýylda 5G götermeýän iPhone-laryň önümçiligini bes eder

2022-nji ýylda çykaryljak iPhone smartfonlarynyň ähli modelleri 5G ulgamyny göterer diýip, “Nikkei” gazeti habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, Apple 4G ulgamly modelleri çykarmagyny bes eder diýip, kommersant.ru belleýär.

Mundan başga-da, amerikan kompaniýasy indiki ýyl iPhone mini smartfonuny täzelemez. Kompaniýa kiçi ekranly gajetiň alyjylar üçin ýörgünli bolmadygyna göz ýetirdi. 
Oňa derek kompaniýa 5G ulgamyny göterýän iPhone SE-niň täzelenen görnüşini çykarmakçy bolýar. Bu smartfonuň çykarylmagy 2022-nji ýylyň birinji ýarymyna meýilleşdirilýär diýip, gazet ýazýar. Ol öndürijiligi bilen tapawutlanýan Apple tarapyndan işlenip düzülen A15 prosessory bilen işlär, 5G ulgamyna birikmek bolsa Qualcomm X60 modem çipiniň kömegi bilen üpjün ediler.

“Öňki SE modelleri ýaly, kompaniýanyň arzan iPhone 5G smartfony iPhone 8-iň täzelenen görnüşi ýaly bolup, kämil OLED-ekranyna däl-de, 4,7 dýuým suwuk kristal displeýine eýe bolar” – diýip, gazetiň çeşmeleri belleýär. Neşir Apple kompaniýasynyň OLED-ekranlaryny diňe geçen ýyl çykarylan ilkinji 5G hatary – iPhone 12 üçin ulanandygyny ýatladýar.

Kompaniýa göz öňünde tutulýan täze önümler barada teswir bermekden saklandy.