Wan I Türkmenistan bilen Hytaýyň möhüm resminamalara gol çekjekdigini habar berdi

Wan I Türkmenistan bilen Hytaýyň möhüm resminamalara gol çekjekdigini habar berdi

Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan I Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda işewür gatnaşyklary berkitmäge gönükdirilen möhüm resminamalara gol çekmäge taýýarlyk görülýändigini mälim etdi. Bu barada Hytaýyň Sinhua agentligi maglumat berýär.

Gol çekiljek resminamalaryň hatarynda ulag-logistika, saglygy goraýyş, biohowpsuzlyk, maglumat we kiberhowpsuzlygy ýaly ugurlar, şol sanda energetika pudagynyň önümçilik zynjyrynyň ählisi boýunça strategik hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen dürli görnüşli ylalaşyklar bar.
Şeýle hem Türkmenistanyň we HHR-iň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk boýunça bäşýyllyk maksatnamany işläp taýýarlamagy göz öňünde tutýandygyny Hytaýyň DIM-niň ýolbaşçysy aýtdy. Bu maksatnama ýokarda agzalan ugurlaryň ählisi boýunça işewür gatnaşyklary ösdürmek üçin esas bolup hyzmat eder. Şular dogrusynda Wan Inyň golaýda Türkmenistana amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde türkmen Lideri bilen geçiren duşuşygynda-da giňişleýin durlup geçildi.