Awazadaky halkara çäreleri geçirmek boýunça Guramaçylyk topary döredildi

Awazadaky halkara çäreleri geçirmek boýunça Guramaçylyk topary döredildi

17-nji iýulda geçirilen Hökümetiň giňişleýin mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa döwletleri bilen köpugurly gatnaşyklary pugtalandyrmak we mundan beýläk-de ösdürmek, bu babatda öňe sürlen başlangyçlary iş ýüzünde durmuşa geçirmek maksady bilen, degişli Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, 2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyny, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyny we olar bilen bagly çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça Guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. Guramaçylyk toparynyň agzalaryna ýokarda görkezilen çäreleri guramaçylykly geçirmek üçin öz ugurlary boýunça iş toparlaryny döretmäge ygtyýar berildi.
Toparyň düzümine wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary S.Berdimuhamedow, Ç.Amanow, Ç.Gylyjow, M.Mämmedowa, M.Geldinyýazow, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew girdi. Türkmen Lideri wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredowy Guramaçylyk toparynyň ýolbaşçysy hökmünde belläp, oňa öňde boljak halkara çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.