R.Meredow Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

R.Meredow Özbegistanyň Prezidenti bilen duşuşdy

«Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara baglanyşyk. Wehimler we mümkinçilikler» atly halkara maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edildi.

TDIM-niň saýtynda habar berlişi ýaly, duşuşykda Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanmak bilen, sebitleýin we sebitara hyzmatdaşlygynyň işjeň gatnaşyjysy bolup çykyş edýändigi aýratyn bellenildi. Sebit hem-de dünýä derejelerinde häzirki bar bolan ýagdaýlaryň nazarda tutulmagynda iki ýurduň syýasy-diplomatik we söwda-ykdysady ulgamlardaky meseleleriň giň toplumy babatyndaky özara hereketlerine hem seredilip geçildi. Bilelikdäki hökümetara toparyň nobatdaky mejlisini geçirmegiň derwaýyslygy nygtaldy.
Şu ýylyň 6-njy awgustynda «Аwaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna görülýän taýýarlygyň depgini hem ara alnyp maslahatlaşyldy.