USAID türkmen miwe-gök önümlerini eksport edijiler üçin degişli telefon nokatlaryny işe girizdi

USAID türkmen miwe-gök önümlerini eksport edijiler üçin degişli telefon nokatlaryny işe girizdi

ABŞ-nyň Halkara Ösüş Agentligi (USAID) Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň goldaw bermeginde türkmen miwe-gök önüm öndürijilerine eksport meseleleri boýunça maslahat bermek üçin degişli telefon nokatlaryny açdy. Bu barada TSTB-niň resmi saýtynda habar berilýär.

Bu başlangyç, tejribesiz üpjün edijilere daşary söwdanyň çylşyrymly düzgünlerinden has gowy baş çykarmaga ýardam edip, öňdebaryjy täjirçilik tejribesini öwrenmage mümkinçilik döreder.
Telefon we internet arkaly berilýän maslahat hyzmatlarynda daşary ýurtly hyzmatdaşyň täjirçilik talaplaryna we tekliplerine baha bermek, daşary söwda hyzmatdaşlarynyň edenliligini kesgitlemek üçin barlag geçirmek arkaly töwekgelçilikleri azaltmagyň usullary, halkara söwdasynda (“INCOTERMS”) bitewi düzgünleriň ulanylmagy, daşary ýurt gümrük nyrhlaryny kesgitlemek, şeýle hem beýleki peýdaly gurallary öwrenmek üçin bazar gözlegleri gurallaryny ulanmak ýaly eksporta gönükdirilen işler barada habar berilýär.
Degişli telefon nokatlary 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyndan 30-njy sentýabryna çenli işlär. Maslahatlar türkmen we rus dillerinde berler.
Degişli telefon nokatlary bilen baglanyşykly ähli soraglar boýunça şu e
lektron salgylara Batyr_Gurbangeldiyev@dai.comctjexportsupport@dai.com hem-de telefona — +993 65 500 652 ýüz tutup bilersiňiz.
USAID-iň bäsdeşlik ukyby, söwda we iş orunlaryny döretmek taslamasy, 2020-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistandaky miwe-gök önümleri öndürijilerine eksporty ulaltmak boýunça maslahat bermegiň degişli telefon nokatlarynyň tapgyryny işe girizdi. Öňki iki degişli telefon nokatlary, agronomiýa goldawyna we önümi daşary ýurt bazarlaryna çykarmagyň talaplaryna gönükdirilendi.