Microsoft korporasiýasy Windows operasion sistemasynyň bulut görnüşini hödürledi

Microsoft korporasiýasy Windows operasion sistemasynyň bulut görnüşini hödürledi

Microsoft amerikan korporasiýasy Windows 365 adyny alan operasion sistemasynyň bulut görnüşini hödürledi. Bu barada kompaniýanyň saýtynda habar berilýär diýip, TASS belleýär.

Beýannamada Windows 365-iň ulanyjylaryň öz programmalaryna we maglumatlaryna uzak aralykdan we islendik gurluşdan girip bilmegi üçin niýetlenýändigi bellenilýär. Aýratynam, bu işgärleri distansion režimde işleýän kompaniýalaryň bökdençsiz işini üpjün etmek üçin niýetlenendir. 

“Windows 365 bilen biz täze kategoriýany döredýäris: Cloud PC (bulut personal kompýuteri)” – diýlip, metbugat relizinde korporasiýanyň baş direktory Satýa Nadellanyň sözleri getirilýär. Onuň aýtmagyna görä, kompaniýa Windows 365-de ulanylan mehanizmiň “maglumaty gurluşda däl-de, bulutda saklaýandygynyň” hasabyna “guramalara has çeýeligi we işgärleriniň mümkinçiliklerini giňeltmegiň howpsuz usulyny” hödürlemegi maksat edinýär. 

Kärhanalar şu ýylyň 2-nji awgustyndan bulut operasion sistemasyna elýeterli bolarlar. Iýun aýynyň ahyrynda Microsoft Windows 11 adyny alan OS-yň täzelenen görnüşini hödürledi. Ol üsti ýetirilen dizaýna eýe boldy, iki monitoryň işini götermegiň kämilleşdirilen ulgamy, dürli hyzmatlara girmek üçin wijetler, şeýle-de birnäçe täzelikler bilen üpjün edildi. Kompaniýanyň wekiliniň aýtmagyna görä, OS-yň täzelenen görnüşi özünden öňküler bilen deňeşdirilende, has çalt we howpsuz bolar. Windows 11-iň şu ýylyň ahyrynda ulanyjylara elýeterli bolmagyna garaşylýar.

1975-nji ýylda telekeçiler Bill Geýts bilen Pol Allen tarapyndan esaslandyrylan Microsoft personal kompýuterlerden başlap, ykjam telefonlara çenli dürli gurluşlar üçin programma üpjünçiligini öndürýän iň uly korporasiýalaryň biridir. Onuň ştab-kwartirasy Waşingtonyň Redmond şäherinde ýerleşýär.