Kyodo: Tokiodaky Olimpiadanyň açylyş dabarasyna müňden az myhman kabul ediler

Kyodo: Tokiodaky Olimpiadanyň açylyş dabarasyna müňden az myhman kabul ediler

Tokioda geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşyp biljek ýokary derejeli myhmanlaryň sany koronawirusyň ýaýramagy sebäpli ep-esli azaldylar. Bu barada Kyodo agentligi habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

Agentlik guramaçylaryň açylyş dabarasyna Olimpiadanyň guramaçylygy bilen baglanyşykly müňden hem az adamy tomaşaçy hökmünde kabul etmegi meýilleşdirýändiklerini belleýär. Öň ýerli häkimiýetler Oýunlaryň açylyş we ýapylyş dabarasyny ýerli ýaşaýjylaryň arasynda ýönekeý tomaşaçylar bolmazdan geçirmek baradaky karara geldiler, olara diňe daşary ýurtlardan ýokary wezipeli adamlary hem-de sport çäreleriniň guramaçylygy bilen bagly adamlary goýbermek meýilleşdirilýär. Şeýle tomaşaçylaryň sany 10 müň töweregi bolar diýlip çak edilipdi, ýöne guramaçylar bu sany ep-esli azaltmakçy bolýarlar.
Tokiodaky Olimpiada 2020-nji ýylyň 24-nji iýulyndan 9-njy awgusty aralygynda geçirilmelidi. Pandemiýa sebäpli ýaryşlar bir ýyl yza süýşürildi. Indi olar 23-nji iýuldan 8-nji awgust aralygynda geçiriler. Guramaçylar Oýunlary daşary ýurt janköýerleri bolmazdan geçirmek kararyna geldiler, ýerli ýaşaýjylar hem Ýaponiýanyň alty prefekturasyndaky, şol sanda Tokiodaky olimpiýa çärelerine goýberilmez.