Türkmen Lideri Balkan welaýatyna iş saparynyň jemleri boýunça maslahat geçirdi

Türkmen Lideri Balkan welaýatyna iş saparynyň jemleri boýunça maslahat geçirdi

Iş saparyny tamamlap, türkmen Lideri Aşgabadyň Halkara howa menzilinde Balkan welaýatyna bolan iş saparynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Onuň dowamynda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek boýunça çäreler, şanly senelere taýýarlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynda Türkmenistanyň Prezidentine ýurdumyzyň günbatar sebitine amala aşyran iş saparynyň çäklerinde durmuşa geçirilen çäreler, şeýle hem öňde boljak halkara wakalara hem-de baýramçylyk dabaralaryna guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabatlar berildi.
Bellenilişi ýaly, döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynda meýilleşdirilen çäreleriň, şol sanda halkara ähmiýetli maslahatlaryň maksatnamalary talabalaýyk derejede taýýarlanyldy. Şol bir wagtda medeni maksatnamany taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Bu şanly sene mynasybetli dürli maksatly binalaryň 30-dan gowragynyň ulanmaga berlendigi we ýene-de şu ýylyň dowamynda 22 desganyň gurluşygyny tamamlamagyň göz öňünde tutulýandygy habar berildi.