Hytaýyň baş diplomaty Wan I Türkmenistana sapar bilen geldi

Hytaýyň baş diplomaty Wan I Türkmenistana sapar bilen geldi

12-nji iýulda Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan Inyň Türkmenistana iki günlük resmi sapary başlandy. Saparyň çäklerinde ýurduň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri, şeýle-de iki ýurduň DIM-niň arasynda syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyryny geçirmek meýilleşdirildi. Bu barada DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan Inyň arasynda 12-nji iýulda geçirilen gepleşiklerde biologik we maglumat howpsuzlygy, energetika, ykdysadyýetiň çig mal däl pudaklary, medeniýet, bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlarynda özara hereketleriň ösdürilmegi üçin ähmiýetli mümkinçilikleriň bardygy nygtaldy.

Nobatdaky saparyň Türkmenistanyň we Hytaýyň döwlet Baştutanlary tarapyndan olaryň şu ýylyň maýynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşlikleriniň barşynda kesgitlenilen hyzmatdaşlygyň strategiki ugurlaryna laýyklykda türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň has hem ösdürilmegi ugrunda möhüm ädim bolup durýandygy bellenildi.
Taraplar halkara we sebit meseleleri boýunça pikir alşyp, köptaraplaýyn meýdançalarda başlangyçlaryň we teklipleriň özara goldanylmagynyň aýratyn ähmiýetini nygtadylar. Gepleşikleriň dowamynda şeýle-de halkara gün tertibiniň ekologiýa we howanyň üýtgemegi, adam hukuklary hem-de beýleki wajyp meseleleri boýunça ikitaraplaýyn esasda özara geňeşme duşuşyklarynyň yzygiderli geçirilmeginiň oňyn tejribesiniň dowam edilmeginiň zerurdygy aýdyldy.
Duşuşygyň ahyrynda Raşid Meredow we Wan I Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2021-2022-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň Meýilnamasyna gol çekdiler.

Şeýle-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Ylym we tehnologiýalar ministrliginiň arasynda ylym, tehnologiýalar we innowasiýalar babatynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.