2021-nji ýylda okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi tassyklanyldy

2021-nji ýylda okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi tassyklanyldy

2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi tassyklanyldy. Degişli Buýruga Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.

Döwlet toparyna 2021-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmäge guramaçylyk-usulyýet taýdan ýolbaşçylyk etmek hem-de onuň bellenen tertipde geçirilmegini guramak tabyşyryldy.
Welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça iş toparlarynyň talabalaýyk işlemegi üçin zerur şertleri döretmäge borçly edildi.