Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Prezidentini Gyrgyzystana sapara çagyrdy

Sadyr Žaparow Türkmenistanyň Prezidentini Gyrgyzystana sapara çagyrdy

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow golaýda Türkmenistana bolan resmi saparynyň ýokary derejede guralandygy üçin türkmen Liderine hoşallyk hatyny ýollady. Hatda gyrgyz kärdeşi Gurbanguly Berdimuhamedowy özi üçin islendik amatly wagtda Gyrgyzystana jogap sapary bilen gelmäge çagyrdy.

TDH-niň habarynda Sadyr Žaparowyň: «Saparyň çäklerinde guralan çäreleriň, hususan-da, Siziň bilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň netijeli hem-de özara ynanyşmak ýagdaýynda geçmegi gyrgyz-türkmen doganlyk gatnaşyklarynyň ösüşinde ýene-de bir taryhy tapgyr boldy. Gepleşikleriň barşynda gazanylan ylalaşyklaryň käbiriniň eýýäm durmuşa geçirilip başlandygyna örän şatdyryn» diýen sözleri getirilýär.
Ýeri gelende bellesek, Gyrgyzystanyň Prezidenti 27-28-nji iýunda Türkmenistana resmi sapar bilen gelip, türkmen Lideri bilen ýokary derejeli ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi hem-de Türkmenistanyň ekport harytlarynyň sergisine aýlanyp görüp, Türkmen-gyrgyz ykdysady forumynyň işine gatnaşdy.
Saparyň yzysüre, 29-njy iýunda bolsa Türkmenistandan Gyrgyz Respublikasyna umumy bahasy ABŞ-nyň 21 million dollaryndan gowrak bolan azyk harytlarydyr himiýa we tehnika serişdelerinden ybarat bolan ýörite ýük baryp gowuşdy. Munuň özi ýokary derejedäki gepleşikleriň jemleri boýunça gazanylan ylalaşyklary häzirden ýerine ýetirmäge girişilendiginden habar berýär.