Pandemiýa sebäpli Portugaliýada garyplygyň derejesi 25 göterim ýokarlandy

Pandemiýa sebäpli Portugaliýada garyplygyň derejesi 25 göterim ýokarlandy

Koronawirus pandemiýasy bilen bagly çökgünlik sebäpli, portugaliýalylaryň, takmynan, 400 müňe golaýy garyplygyň bäri ýanyna bardy. Munuň özi Portugaliýada baýlar bilen garyplaryň arasyndaky tapawudyň ýokarlanmagyna getirdi. Bu barada Lissabonyň Katolikçilik uniwersitetiniň ykdysady gülläp ösüş merkezi tarapyndan döredilen La Caixa gaznasynyň sosial obserwatoriýasynyň barlaglaryna salgylanyp, azertag.az maglumat berýär.

Hasabatda nygtalyşy ýaly, çökgünlik we çökgünlik däl döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň dowamynda pandemiýa ýurtda garyplygyň 25 göterime çenli görnetin ýokarlanmagyna getirdi. Munuň özi soňky 20 ýylda ýetilen sepgitleri howp astynda goýup, geljekde garyplygy azaltmak boýunça meýilleri tersine öwürdi. Çünki Portugaliýanyň Hökümetiniň gören çäreleri garyplygy we deňsizligiň ösüşini bölekleýin azaltmaga mümkinçilik beripdi.
Pandemiýa portugaliýalylaryň girdejisiniň görnetin azalmagyna getirdi, ýagny ýyllyk ortaça girdeji 10 müň 100 ýewrodan 9 müň 100 ýewro çenli aşak düşdi. La Caixa gaznasynyň maglumatlaryna görä, dowam edýän koronawirus pandemiýasy we ykdysady çökgünlik býujet bilen bagly meseleleriň köpüsine sebäp bolar. Çünki iri möçberli hökümet tagallalary uzak möhletleýin geljekde kömek bermek üçin kynçylyk çeker.