Pandemiýa sebäpli Portugaliýada garyplygyň derejesi 25 göterim ýokarlandy

  • 09.07.2021 12:17
  • 2512
Pandemiýa sebäpli Portugaliýada garyplygyň derejesi 25 göterim ýokarlandy

Koronawirus pandemiýasy bilen bagly çökgünlik sebäpli, portugaliýalylaryň, takmynan, 400 müňe golaýy garyplygyň bäri ýanyna bardy. Munuň özi Portugaliýada baýlar bilen garyplaryň arasyndaky tapawudyň ýokarlanmagyna getirdi. Bu barada Lissabonyň Katolikçilik uniwersitetiniň ykdysady gülläp ösüş merkezi tarapyndan döredilen La Caixa gaznasynyň sosial obserwatoriýasynyň barlaglaryna salgylanyp, azertag.az maglumat berýär.

Hasabatda nygtalyşy ýaly, çökgünlik we çökgünlik däl döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň dowamynda pandemiýa ýurtda garyplygyň 25 göterime çenli görnetin ýokarlanmagyna getirdi. Munuň özi soňky 20 ýylda ýetilen sepgitleri howp astynda goýup, geljekde garyplygy azaltmak boýunça meýilleri tersine öwürdi. Çünki Portugaliýanyň Hökümetiniň gören çäreleri garyplygy we deňsizligiň ösüşini bölekleýin azaltmaga mümkinçilik beripdi.
Pandemiýa portugaliýalylaryň girdejisiniň görnetin azalmagyna getirdi, ýagny ýyllyk ortaça girdeji 10 müň 100 ýewrodan 9 müň 100 ýewro çenli aşak düşdi. La Caixa gaznasynyň maglumatlaryna görä, dowam edýän koronawirus pandemiýasy we ykdysady çökgünlik býujet bilen bagly meseleleriň köpüsine sebäp bolar. Çünki iri möçberli hökümet tagallalary uzak möhletleýin geljekde kömek bermek üçin kynçylyk çeker.


03.02.2023 12:40
10776

Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi Portugaliýada hem diplomatik wezipesini ýerine ýetirer

Türkmenistanyň ilçihanasy Pariž şäherinde ýerleşýän Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Esenowiç Çaryýew şol bir wagtda, Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan...

30.01.2023 13:23
9639

1-nji fewraldan Fransiýada koronawirus keselliler üçin hökmany karantin ýatyrylýar

Fransiýanyň Saglygy goraýyş ministrligi koronawirus bilen bagly howpsuzlyk talaplaryny gowşatdy. Ýagny, COVID keselliler üçin hökmany karantini ýatyrmak kararyna gelindi. Bu barada runews24.ru habar berýär. Bu...

17.01.2023 13:14
2734

Dawosda 53-nji Bütindünýä ykdysady forumy öz işine başlady

Düýn Şweýsariýanyň Dawos şäherinde 53-nji Bütindünýä ykdysady forumy (BYF) resmi taýdan açyldy. Açylyş dabarasy BYF-nyň saýtynda görkezildi. Mejlisiň açylyşynda BYF-nyň esaslandyryjysy Klaus Şwab giriş sözüni sözledi...

12.01.2023 12:53
13929

Wýetnam COVID-19 sebäpli serhetde we howa menzillerinde barlagy güýçlendirer

Wýetnamda COVID-19 keseliniň güýçlenmegine garşy göreş sebäpli serhet nokatlarynda we halkara howa menzillerinde gözegçilik çäreleri güýçlendiriler. Bu barada Sinhua agentligine salgylanyp, forbes.kz habar berýär...