Internetde “IPhone 13”-iň dizaýny peýda boldy

Internetde “IPhone 13”-iň dizaýny peýda boldy

Internet ulgamynda geljekde çykmagyna garaşylýan “iPhone 13”-iň dizaýny şekillendirilen suratlary peýda boldy. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Suratlardan görnüşine görä, smartfonlaryň daşky görnüşinde düýpli üýtgeşmelere garaşmagyň zerurlygy ýok. Has takygy, internet torunda täze modeller üçin daşlyklaryň (çehollaryň) suratlary ýaýrady. “IPhone 13 Pro” üçin niýetlenen daşlyk “iPhone 12 Pro” modeline geýdirilipdir. Şondan görnüşine görä, täze önümde esasy kamera moduly has uly bolar.
“IPhone 13 Pro” kameralarynyň göwrümini artdyrmagyň esasy sebäplerinden biri sensory durnuklaşdyryş tehnologiýasynyň ornaşdyrylmagy bolup biler. Şeýle hem, täze “Apple” smartfonlarynda şekil datçikleriniň has ulaldylmagynyň mümkindigi barada myş-myşlar bar.