Internet ägirtleri planetany ählumumy maýlamanyň howp astynda goýdy

Internet ägirtleri planetany ählumumy maýlamanyň howp astynda goýdy

Koronawirus pandemiýasy tutuş dünýä ýüzünde möhüm ekologiýa meselelerini hem ýüze çykardy. Işiň uzak aralykdan alnyp barylýan görnüşi we adamlaryň aragatnaşygy energiýanyň sarp edilişini we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary pudagynyň kömürturşy gazynyň zyňyndylarynyň möçberini ýokarlandyrdy. Internet ägirtleriniň hereketleri planetany howanyň ählumumy maýlamagynyň howp astynda goýdy. Bu ugurdaky kompaniýalar boýunça hasabaty The Boston Consulting Group-yň (BCG) hünärmenleri işläp taýýarladylar. Ony lenta.ru saýtyna salgylanyp, trend.az ýetirýär.

Hyzmatlara islegiň barha artýan şertlerinde dünýä boýunça kömürturşy gazynyň zyňyndylarynyň 4 göterime çenlisi IT ulgamynyň paýyna düşýär. Bu görkeziji awiasiýanyňkydan iki esse ýokarydyr. Koronawirus howsalalylygyndan soň aragatnaşyk hyzmatlarynyň sarp edilişinde görnetin yza gaýtmalar görünmeýär diýip, BCG-nyň bilermenleri belleýärler.
2021-nji ýylda ählumumy derejede maglumatlary alyşmaga islegiň 60 göterime çenli ýokarlanmagyna garaşylýar. Eger-de ekologiýa ýetirilýän täsiriň öňüni almaga tarap hiç hili ädim ädilmese, 2040-njy ýyla çenli IT kompaniýalaryndan zyňyndylara düşýän paý 2-4 däl, eýsem, 14 göterim derejede bolar. Şoňa görä-de, alymlar IT kärhanalarynda ekologiýa durnuklylygynyň ilkinji orunda goýuljakdygyny belleýärler.