R.Meredow türkiýeli kärdeşi bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

R.Meredow türkiýeli kärdeşi bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow hem-de Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly telefon arkaly söhbetdeşlikde Türkiýäniň Baştutanynyň Türkmenistana boljak saparyna görülýän taýýarlyk meselesini maslahatlaşdylar.

Ýurdumyzyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, taraplar türkmen-türk gatnaşyklarynyň ösüşiniň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar.
Ministrler daşary syýasy edaralaryň arasynda özara gatnaşyklaryň netijeliligini bellediler, şeýle-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmekde taraplaryň gyzyklanmalaryny tassykladylar.
Şeýle hem taraplar halkara formatlardaky hyzmatdaşlygyň konstruktiw häsiýetini bellediler. Şunuň bilen baglylykda, ministrler şu ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli duşuşygynyň ähmiýetini bellediler.