RF-niň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy türkmen Liderini doglan güni bilen gutlady

RF-niň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy türkmen Liderini doglan güni bilen gutlady

29-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Russiýanyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň ýolbaşçysy türkmen Liderini doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlap, döwlet Baştutanyna berk jan saglyk, uzak ömür hem-de ýokary döwlet wezipesinde täze üstünlikler arzuw etdi.
Telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda döwlet Baştutany we Russiýa Federasiýasynyň parlamentiniň ýokarky palatasynyň ýolbaşçysy häzirki wagtda biziň döwletlerimiziň köp ugurlar boýunça üstünlikli gatnaşyk edýändigini nygtadylar.
Türkmen Lideri we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy yzygiderli geçirilýän parlamentara duşuşyklaryň, kanun çykaryjylyk ulgamynda tejribe alyşmagyň biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam etjekdigini bellediler.