Gurbanguly Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Düýn Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Russiýanyň Baştutany türkmen Liderini doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlap, döwlet Baştutanyna berk jan saglyk, abadançylyk we köpugurly döwlet işinde mundan beýläk-de üstünlikler arzuw etdi.
Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň Russiýa bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga we giňeltmäge aýratyn üns berýändigi, ony özüniň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hasaplaýandygy bellenildi.
Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi köpugurly türkmen-rus gatnaşyklarynyň gün tertibinde aýratyn orun eýeleýär.
Russiýanyň kompaniýalarynyň Türkmenistanyň çäginde köp ýyllaryň dowamynda üstünlikli işlemeginiň türkmen-rus ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmäge hem-de pugtalandyrmaga ýardam edýändigi bellenildi. Şol kompaniýalar energetika hem-de ulag ulgamlarynda işleýärler, gurluşykda we beýleki möhüm pudaklarda düzümleýin taslamalary durmuşa geçirýärler.
Şunda geljegi uly türkmen bazarynda işjeň işlemäge gyzyklanma bildirýän Russiýanyň esasy kärhanalaryny çekmek arkaly ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin ägirt uly kuwwatyň bardygy bellenildi.