Türkmenistan güýz-gyş möwsüminde Gyrgyzystana tebigy gazyny we elektrik energiýasyny iberer

Türkmenistan güýz-gyş möwsüminde Gyrgyzystana tebigy gazyny we elektrik energiýasyny iberer

Türkmenistan we Gyrgyzystan ýangyç-energetika pudagy boýunça kooperasiýany güýçlendirmegi ylalaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, degişli düzümlere Türkmenistandan tebigy gazy, elektrik energiýasyny, şeýle hem suwuklandyrylan gazy Gyrgyz Respublikasyna ibermek meselesiniň üstünde işlemegi tabşyrdylar. Bu barada Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow Aşgabatda geçiren gepleşikleriniň netijesi boýunça kabul eden Bilelikdäki Beýannamasynda bellediler.

Taraplar Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň ýük daşaýjylaryna amatly şertleri döretmegi, şol sanda özara şertlerde wizalaryň resmileşdirilmegi üçin konsullyk ýygymlarynyň nyrhlaryny birmeňzeş etmegi ylalaşdylar.
Döwletleriň Baştutanlary Türkmenistandan Gyrgyz Respublikasyna mineral dökünleri ibermek mümkinçiligine seretdiler we iki ýurduň oba hojalygy pudagynda uly hyzmatdaşlyk mümkinçiliginiň bardygyny nygtadylar.
Prezidentler Gyrgyz Respublikasynda «Türkmenistan» şypahana-dikeldiş ulgamynyň desgasyny we iki ýurtda söwda öýlerini gurmak boýunça maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmagyň meseleleriniň üstünde işlemegi iki ýurduň degişli düzümlerine tabşyrmagy karar etdiler.
Gyrgyzystanyň Prezidentiniň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, gepleşikleriň dowamynda Döwlet Baştutanlary birnäçe meseleler boýunça, şol sanda bilelikdäki işewürlik taslamalaryna goldaw bermek üçin 100 million ABŞ dollar möçberinde Gyrgyz-türkmen ösüş gaznasyny döretmek, şeýle hem güýz-gyş möwsüminde Gyrgyzystany türkmen gazy we elektrik energiýasy bilen üpjün etmek boýunça ylalaşdylar.