Xiaomi hususy kinostudiýasyny döretdi

Xiaomi hususy kinostudiýasyny döretdi

Xiaomi kompaniýasy özüniň ýaýraýyş çägini giňeldýär. Öň ol ykjam gurluşlaryň bazarynda işleýän kompaniýa hökmünde tanalan bolsa, häzir ol özüni kinematograf tarapdan görkezýär. Ýakynda Weibo sosial torunda kompaniýanyň bölümçesiniň aýratyn sahypasy Xiaomi Studios peýda boldy. Bu barada www.ixbt.com habar berýär.

Bu smartfon öndüriji kompaniýa tarapyndan döredilen ilkinji we hususy kinostudiýadyr. Hytaýyň tehnologiýa ägirdiniň täze kinostudiýasy mazmun döretmegi öwrenmäge gönükdiriler. Kompaniýa Xiaomi Creator programmasyny hem işe girizjekdigini habar berdi. Şeýle etmek bilen, ol isleg bildirýänlere has kämil bolan döwrebap smartfonlaryň kameralaryny ulanyp, kiçiräk film düşürmekde güýçlerini barlap görmegi teklip edýär. 
Smartfon kameralary mümkinçilikleri boýunça professional kameralar bilen deňleşip bilmeýär, ýöne olar isleg bildirýänlere wideorolikleri döretmek üçin amatly warianty hödürleýärler. Xiaomi öz flagmanlarynda dürli gysga metražly filmleriň nähili döredilendigini eýýäm görkezdi. Ýakyn wagtda hytaý brendiniň birnäçe gysga metražly filmleriniň peýda bolmagyna garaşylýar. Häzirlikçe täze studiýa we Xiaomi Creator programmasy barada jikme-jik maglumatlar ýok, ýöne Xiaomi ýakyn wagtda bular barada has giňişleýin aýtmagy wada berýär.
Xiaomi önümlerine islegi ýokarlandyrmak üçin kino düşürmelerini ulanmaga başlan ilkinji kompaniýa däl. Öň, Apple kompaniýasy iPhone-da düşürilen birnäçe filmleri görkezdi. Olaryň arasynda Hytaýyň gysga metražly “Üç minut” filmi we Ermitaž barada bäş sagatlyk film bar.