Belarusda 3 ýaşly suratkeşiň sergisi açyldy

Belarusda 3 ýaşly suratkeşiň sergisi açyldy

«Dürli ýurtlar onuň döredijiligi bilen tanyş, onuň çeken suratlary bolsa sungatyň gadyryny bilýän saýlama adamlary hem haýrana goýýar. Bu ýerde gürrüň belarusly suratkeş gyzjagaz Anabel Bondarowiç barada barýar. Ol bary-ýogy 3 ýaşynda, ýöne eýýäm ilkinji sergisi açyldy» diýip, «МИР 24-iň» habarçysy Olga Baranowa gürrüň berýär.  

Anabel surat çekende, onuň ejesi reňkleri saklamaga kömekleşýär. Ol bolsa jaýlaşykly oturýar-da, öz hyýaly dünýäsine siňýär: dürli hili reňkleri garyşdyryp, aýalary bilen kakyşdyryp goýberýär-de, öz ýanyndan nämedir bir zatlar diýişdirýär.

«Reňkler onuň üçin möhüm. Ol islendik zady reňkler bilen göz öňüne getirýär. Gülgüne we sary reňkler bolsa onuň iň halaýanlary» diýip, suratkeşiň ejesi aýdýar.

Üç ýaşlyja suratkeş öz suratlaryny barmaklary we akril bilen döredýär. Diwan, egin-eşikler, adamyň ýüzi bolsa onuň üçin kendir matasy. Onuň maşgalasy döredijilik adamlary: ejesi — dizaýner-arhitektor, kakasy bolsa bilimi boýunça muzeý işgäri. Anabel ylham çeşmesini kitaplardan alýar. Multfilmlere asla seretmeýär. Onuň öz kitaphanasy bar. Ördejik, Winni-Puh we kosmos hakyndaky hekaýalary ol has gowy görýär.
Döredijilik bilen meşgullanyp başlanyna bir ýyl wagt geçende, onda tutuş sergilik eserler toplandy. Minskiniň Sungat köşgünde Anabel ýaly ýaşajyk suratkeşler entek bolmandy. Golaýda onuň döredijiligini ene-atasy hünärmentçileriň halkara saýtynda görkezdi. Indi üç ýaşly belarus suratkeşiniň suratlary bütin dünýä syýahat edýär.
Anabel Bondarowiçiň sergisi haýyr-sahawat görnüşinde. Toplanan pullaryň deň ýarysy çagalara kömek üçin berilýär.