Büzmeýinde energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezi gurulýar

Büzmeýinde energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezi gurulýar

Aşgabadyň Büzmeýin etrabynyň çäginde energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň gurluşygy alnyp barylýar.

Energetika ministri Ç.Purçekow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabada iş saparynyň çäklerinde desganyň baş meýilnamasy, toplumda gurulmagy göz öňünde tutulýan desgalaryň taslamalary, merkeziň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, umumy eýeleýän meýdany 29 müň inedördül metrden gowrak bolan bu merkeziň ulanyşa girizilmegi bilen täze iş orunlary dörär.

Şeýle hem ministr Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň şekil taslamalary, daşary ýurtlara iberilýän elektrik energiýasynyň mukdaryny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.
Gurbanguly Berdimuhamedow Diýarymyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürilmeginde energetika ulgamyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, bu pudakda alnyp barylýan işleriň, ýola goýulýan halkara hyzmatdaşlygyň ähmiýetlidigine ünsi çekdi.