G7 liderleri ekologiýa, pandemiýa, “Ýüpek ýoluna” alternatiwa meseleleri boýunça maslahatlaşdylar

G7 liderleri ekologiýa, pandemiýa, “Ýüpek ýoluna” alternatiwa meseleleri boýunça maslahatlaşdylar

Forumyň ikinji iş gününde “Uly ýediligiň” ýurtlarynyň liderleri ekologiýa, pandemiýa we “Ýüpek ýoluna” alternatiwa meseleleri boýunça maslahatlaşdylar diýip, euronews.com habar berýär.

Syýasatçylar geljekdäki pandemiýalaryň öňüni almaga mümkinçilik berjek çäreler baradaky “taryhy” diýlip atlandyrylan jarnama gol çekdiler. Täze ýokanç ýüze çykan ýagdaýynda dünýä 100 günüň dowamynda oňa garşy göreşmäge taýýar bolmaly diýlip çaklanylýar.
“Ýediligiň” liderleri ösüp barýan ýurtlar üçin Hytaýyň “Täze ýüpek ýoly” taslamasyna gönüden-göni alternatiwa hökmünde garalýan täze global infrastruktura taslamasyny durmuşa geçirmek barada ylalaşdylar. Hytaýyň özi dünýäniň iň uly we iň abraýly ykdysadyýetleriniň biri bolsa-da, “ýediligiň” düzümine girmeýär.
Klimat meseleleri boýunça “ýediligiň” ýurtlarynyň ýolbaşçylary kömür energetikasyndan ýuwaş-ýuwaşdan, ýöne doly ýüz öwürmek meýilnamalary barada ylalaşdylar, şeýle-de elektrik we gibrid awtoulaglaryny giňden ornaşdyrmak maksatnamasyny yglan etdiler.