BAFTA film baýraklarynyň esasy ugurlarynda ýeňijiler belli boldy

BAFTA film baýraklarynyň esasy ugurlarynda ýeňijiler belli boldy

Londonda BAFTA film baýraklarynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Onda baýraklaryň esasy ugurlarynda kimleriň ýeňiji bolandygy mälim edildi diýip, cursorinfo.co.il habar berdi.

Dabara Angliýanyň paýtagtynyň Telewideniýe merkezinde geçirilip, ony Riçard Aýoade alyp bardy. Çäre garyşyk tertipde geçdi we oňa birnäçe dalaşgär onlaýn ýagdaýda gatnaşdy. Netijede, baş baýraga "Men seni ýok edip bilerin" seriýaly mynasyp boldy. Şeýle hem “Iň oňat drama aktrisasy” kategoriýasynda bu taslamada baş keşbi janlandyran Mihaela Koele ýeňiji boldy. Ýeri gelende bellesek, serialyň ssenariýasy hem Koele tarapyndan ýazylypdy. "Men seni ýok edip bilerin" filminde döredijilige ýaňyrak başlan londonly zenan ýazyjy hakynda gürrüň berilýär.
Baýragyň "Iň oňat drama aktýory" kategoriýasynda bolsa "Adaty adamlar" filminde oýnan Pol Meskal ýeňiji boldy.