Kaliforniýada ýolagçylar sürüjisiz öz-özüni dolandyrýan ulaglarda gatnap bilerler

Kaliforniýada ýolagçylar sürüjisiz öz-özüni dolandyrýan ulaglarda gatnap bilerler

Kaliforniýada synag taslamasy işe giriziler we onuň dowamynda awtonom ulaglara ýolagçy gatnatmaga rugsat berler. Amerikanyň Kaliforniýa ştatynyň Kommunal kärhanalar boýunça komissiýasy Cruise kompaniýasyna ýolagçylary sürüjisiz awtomobiller bilen üpjün etmek boýunça ilkinji maksatnama gatnaşmagyna rugsat berdi. Bu barada edara habar berdi diýip, RIA Nowosti belleýär.

“Cruise – CPUC sürüjisiz maksatnamanyň ilkinji gatnaşyjysy. Bu maksatnamanyň çäginde ýolagçylar synag awtomobillerinde sürüjisiz gatnap bilerler. Cruise synag ulaglaryndaky gatnawlar üçin ýolagçylardan töleg alyp bilmez” – diýlip, relizde aýdylýar.

Ýöne synaglar üstünlikli tamamlanandan soň, ähli gatnawlar bellenen nyrh boýunça tölener. 
Ştatyň häkimiýetleri şeýle awtomobilleriň ýol howpsuzlygyny ýokarlandyrmaga, ýüze çykýan heläkçilik ýagdaýlarynyň sanyny ep-esli azaltmaga mümkinçilik berjekdigine ynam bildirýärler. 
Häzirki wagtda Cruise-iň kämilleşdirilen Chevrolet Bolt elektrokary bar. Wagtyň geçmegi bilen Cruise pedalsyz we rulsuz hususy Cruise Origin elektrokaryny çykarar. Bu GM-iň täze elektrik platformasynda döredilen sürüjisiz ulag serişdesidir.