Ekoulgamy dikeltmek boýunça BMG-niň onýyllygy başlandy

Ekoulgamy dikeltmek boýunça BMG-niň onýyllygy başlandy

5-nji iýunda bellenilen Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününiň öňüsyrasynda BMG-niň Baş sekretary 2021-2030-njy ýyllar döwri üçin ekoulgamy dikeltmek boýunça BMG-niň onýyllygynyň başlanýandygyny mälim etdi. Antoniu Guterrişiň bellemegine görä, üçtaraplaýyn howpa — biodürlüligiň ýitip-ýok bolmagyna, klimatyň üýtgemegine we howanyň hapalanmagyna garamazdan, dünýä bileleşigi üçin entek planetanyň bioresurslarynyň üstüni doldurmaga wagt bar. Bu barada BMG-niň resmi internet saýtynda aýdylýar.

«Biz öz jemgyýetimiziň ýaşamagynyň bagly bolan ekoulgamyny tozdurýarys. Ýöne planetamyzda ägirt uly mümkinçilikler bar we oňa ýetirilen zyýanyň öwezini doldurmaga-da entek bizde wagt bar» — diýip, Baş sekretar aýdýar.  

Ekoulgamy dikeltmegiň onýyllygy howanyň ählumumy maýlamagyna, daşky gurşawyň hapalanmagyna we biodürlüligiň ýitip-ýok bolup gitmegine garşy göreşmek üçin zerur bolan syýasy, ylmy we ykdysady resurslary herekete getirmek boýunça ählumumy çagyryşdyr.  
BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň şu hepdede çap eden maglumatlaryna görä, 2030-njy ýyla çenli ekoulgamy dikeltmek üçin her ýylky çykdajy 200 million dollara çenli bahalandyrylýar. Muňa garamazdan, onuň üçin maýa goýum hökmünde goýlan 1 dollar 30 dollara çenli ykdysady bähbit getirip biler.
BMG-de aýdylyşyna görä, örän çalt dikeldilmeli ekoulgamlaryň hataryna oba hojalygy üçin peýdalanylýan ýerler, tokaýlar, çemenlikler we sawannalar, daglar, torflar, gysylan suwlar, okeanlar, şeýle-de şäherleriň ekoulgamy girýär.