Alymlar gaýtadan işlenen galyndylardan arzan gurluşyk materialyny öndürdiler

Alymlar gaýtadan işlenen galyndylardan arzan gurluşyk materialyny öndürdiler

Awstraliýaly alymlar gaýtadan işlenen aýna çüýşelerinden gurluşyk çägesine meňzeş materialyny döretmegi başardylar. Gurluşyk çägesi, esasan, tunelleriň direglerinde has giňden ulanylýar diýip, cursorinfo.co.il habar berdi.

Häzirki wagtda bu taslama boýunça işler ikinji tapgyrda alnyp barylýar. Munda esasy maksat torket betonynda (torket usulynda sepilýän beton) çägäniň ulanmagyny doly ýok etmekden ybaratdyr. Bu ýerde mesele ýaşaýan planetamyzda çägäniň mukdarynyň çäklidigi bilen bagly bolup durýar. Mundan başga-da, soňky 20 ýylda onuň bahasy birnäçe esse gymmatlady.
Owradylan aýna galyndylary alymlara gurluşyk çägesiniň ornuny tutýan, şol bir wagtyň özünde ondan has arzan düşýän material döretmäge mümkinçilik berdi. Ony öndürmek üçin suw sarp etmegiň zerurlygy-da ýok. Täze açyş diňe bir gurluşyklarda pul tygşytlamaga däl, eýsem dünýäde daşky gurşawyň ýagdaýyny gowulaşdyrmaga hem kömek eder diýip, çeşme belleýär.