Ýaponiýada Aýy öwrenmek üçin robot-transformer döredildi

Ýaponiýada Aýy öwrenmek üçin robot-transformer döredildi

Ýapon alymlary täze döredilen ýörite enjamy - robot-transformeri Aýa ibererler. Bu barada Ýaponiýanyň Aerokosmiki barlag gullugyna (JAXA) salgylanyp, cursorinfo.co.il habar berdi.

Enjam diametri 80 mm we agramy bary-ýogy 250 gram top görnüşinde bolar. Robotyň esasy wezipesi Ýeriň emeli hemrasynyň üstüni örtýän regoliti (aý tozany) öwrenmek bolup durýar. Mundan başga-da, alnan maglumatlar ýapon inženerlerine Aýyň dartyş güýjüniň regolite täsiri hakynda has köp zat öwrenmäge mümkinçilik berer.
Agentlik robotyň suratlary we maglumatlary Aý enjamyna, onuň bolsa Ýerdäki alymlara iberjekdigini aýtdy. Roboty Aýa 2022-nji ibermek meýilleşdirilýär.
Agentlik öz beýanatynda geljekki ekipažly marsohody ýerleşdirmäge taýýarlyk görmek üçin Aýyň üstüni has giňişleýin öwrenmegiň missiýanyň esasy maksadydygyny aýtdy. JAXA ozal Aýda hemişelik ekipažyň döredilişine gatnaşmagy meýilleşdirýändigini mälim edipdi. Bu missiýanyň çäginde eýýäm ýörite Aý enjamy işlenip düzüldi. Häzir bolsa agentligiň hünärmenleri rover öndürmegiň üstünde işleýärler.
Ýeri gelende bellesek, "Ispace lunar lander" Aý stansiýasy dürli obýektler üçin uniwersal göteriji hökmünde işlenip düzüldi. Bu roverden peýdalanmak isleýän müşderileriň arasynda Kanadanyň kosmos gullugy we Mohamed bin Raşid kosmos merkezi (BAE) hem bar.