Gündelik gezelenç adamyň ömrüni uzaldyp biler

Gündelik gezelenç adamyň ömrüni uzaldyp biler

Milli rak institutynyň hem-de Garrylyk institutynyň amerikan barlagçylary her günki ädimleriň möçberini kadalaşdyrmak arkaly adamyň saglygyny ep-esli gowulaşdyryp, ömrüni uzaldyp bolýar diýen netijä geldiler. Bu barada lenta.ru habar berdi.

Alymlar synaga gatnaşan 40 ýaşdan uly adamlara üç ýylyň dowamynda gözegçilik etdiler. Birinji topara her gün 4 müň ädim, ikinji topara - 8 müň ädim, üçünji topara bolsa günde 12 müň ädim ýöremek tabşyryldy.
Şeýlelik bilen, alymlar ädilen ädimleriň sany bilen ömrüň dowamlylygynyň arasynda ýakyn arabaglanyşygyň bardygyny tassykladylar. Şunuň bilen baglylykda, ikinji topardaky synaga gatnaşyjylaryň ähli sebäplerden ölüm ähtimallygynyň 51%, üçünji topardakylarda bolsa 65% azalandygy bellenilýär.