Smartfonlar kagyzdan bolup bilermi?

Smartfonlar kagyzdan bolup bilermi?

Galyndylary gaýtadan işlemek boýunça tehnologiýalaryň ösmegi bilen, «ekologiki elektronika» degişli taslamalar hem köpelýär. Geljegi uly şeýle tehnologiýalaryň biri ABŞ-nyň Dýuk uniwersitetinde işlenip taýýarlanylýar. Onda kömür syýasyny ulanmak arkaly 3D printerde kagyza hat çykarmak mümkinçiligi bolan funksional tranzistor hödürlenildi. Bilermenleriň aýtmagyna görä, şu hili usul bilen häzirki zaman elektron gurluşlarynyň tas ählisinde ulanylýan kremniý çiplerini çalşyrmak bolar. Bu barada Euronews habar berýär.

Kremniý tranzistorlarynyň ekologiýa taýdan arassa görnüşleriniň oýlanyp tapylmagynyň esasy sebäbi galyndylaryň möçberini azaltmak bilen baglydyr. Çünki smartfonlaryň diňe birinde millionlarça tranzistorlaryň barlygy, tehnologiýalaryň ösmegi bilen bolsa olaryň gurluşlarynyň ýygy-ýygydan täzelenip durulýandygy nazara alnanda, jemgyýetiň sanlylaşdyrylmagynyň ekologiýa uly zyýan ýetirjekdigi öz-özünden düşnüklidir. Şunlukda, çipleriň 3D printerlerde çykarylmagy gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek boýunça täze gözýetimleri açar.