Berhiz lukmany yssy howada haýsy iýmitleriň has peýdalydygyny aýtdy

Berhiz lukmany yssy howada haýsy iýmitleriň has peýdalydygyny aýtdy

Berhiz lukmany Marina Apletaýewa yssy howada iýmek üçin peýdaly iýmitler hakynda belläp geçdi.  Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Bu ýerde, hususan-da, gök we süýt önümleri, şeýle hem dürli miweler göz öňünde tutulýar. Howa has-da gyzyp başlan ýagdaýynda ýagly iýmitlerden ýüz öwreniňden gowusy ýok diýip, lukman "Radio-1"-e beren interwýusynda nygtap geçdi. Käte beden ýagly iýmitleri özleşdirmek üçin köp mukdarda iýmit siňdiriş fermentlerini talap edýär. Şonda dorak, ýagny tworog ýaly süýtden edilen önümler beden üçin belok çeşmesi bolup hyzmat edýärler.
Mundan başga-da, Apletaýewa yssy howada doňuz we sygyr etini siňdirmegiň bedene has kyn düşýändigini duýdurdy. Şeýle hem çorba, guş we balyk etiniň aňsat siňdirilýändigini belledi.