Toyota Motor-yň girdejisi 2020-nji maliýe ýylynda 10% ýokarlandy

Toyota Motor-yň girdejisi 2020-nji maliýe ýylynda 10% ýokarlandy

Ýaponiýanyň öňdebaryjy awtomobil konserni bolan Toyota Motor-yň 2020-nji maliýe ýylynyň jemi boýunça (2020-nji ýylyň aprel aýy – 2021-nji ýylyň mart aýy) arassa girdejisi 10,3%, ýagny 2,25 trln iýena çenli ($20,6 mlrd) ýokarlandy. Bu barada kompaniýanyň maliýe hasabatynda aýdylýar diýip, TASS belleýär.

Korporasiýanyň degişli döwürde operasion girdejisi 8,4%, ýagny 2,2 trln iýena çenli ($20,2 mlrd) azaldy. Girdejiniň ösüşi geçen ýyl koronawirus pandemiýasyndan soň satuwyň dikelmegi sebäpli ýüze çykdy. Toyota Motor 2022-nji ýylyň mart aýynda tamamlanýan häzirki maliýe ýylynda girdejiniň 2,4% derejesinde, ýagny 2,3 trln iýena çenli ($21,1 mlrd) ýokarlanjakdygyny çaklaýar.
Ýapon awtokonserni 2020-nji ýylda tutuş dünýäde 9,53 milliondan gowrak awtomobil satyp, beýleki kompaniýalaryň arasynda bu görkeziji boýunça lider boldy we bäş ýylyň içinde ilkinji gezek esasy bäsdeşi bolan nemes konserni Volkswagen-den öňe geçdi.
Pandemiýanyň ýaramaz täsirine we zawodlaryň işiniň togtadylmagyna garamazdan, Toyota Motor ýylyň ahyryna çenli önümçiligi kompaniýanyň taryhynda rekord derejä çykardy. Bu pandemiýa sebäpli ýüze çykan kynçylyklardan soň beýleki ýurtlara garanda çalt dikelýän Hytaýda islegiň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr.
Toyota-nyň Ýewropadaky satuwy dünýäniň beýleki sebitleri bilen deňeşdirilende, az zyýan çekdi. Umuman alanyňda, ýewropa ýurtlarynda konsern 960 müň töweregi awtomobil satdy, bu 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 8,5% azdyr.