Türkmenistanda Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň hormatyna dabaralar geçirildi

Türkmenistanda Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň hormatyna dabaralar geçirildi

Türkmenistanda umumyhalk baýramçylygy — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bellenildi. «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda geçirilen gül goýmak çäresine Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Milli Gahrymanlarymyzyň edermenliginiň öňünde baş egmek üçin bu ýere talyp ýaşlar, şöhratly ata-babalarymyzyň — frontçy gahrymanlaryň agtyklary we çowluklary hem gatnaşdylar.
Gül goýmak çäresi tamamlanandan soň, Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de bu ýere ýygnananlar agzaçar sadakasy beriljek ýörite jaýa bardylar.
Biz şu gün 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan Watanyň ogul-gyzlaryny, urşa gidenleriň yzynda galan naçar maşgalalary, şeýle hem eziz Watanymyzyň azatlygy ugrunda janyny pida edenleri ýatladyk diýip, döwlet Baştutany belledi.
Ine, şu gün biz Oraza aýynda agzaçar sadakasyna gatnaşýarys. “Ölüsini sylan beg bolar” diýipdirler. Biz hem mukaddes däp-dessurlarymyza eýerip, ata-babalarymyzyň ýoluny dowam edýäris diýip, türkmen Lideri belledi.
Soňra Türkmenistanyň müftüsi Beýik Biribardan doga-dilegler edenden soň, agzaçar sadakasyna gatnaşýanlara nahar çekildi.
9-njy maýda ýurdumyzyň ähli şäherlerinde we obalarynda bu senäniň — Beýik Ýeňşiň 76 ýyllygynyň hormatyna gül goýmak çäreleri geçirildi, däbe öwrülen agzaçar sadakalary berildi.