BSGG: 2022-nji ýylda dünýäde koronawirusa garşy sanjymy üpjün etmek üçin $45 mlrd gerek bolar

BSGG: 2022-nji ýylda dünýäde koronawirusa garşy sanjymy üpjün etmek üçin $45 mlrd gerek bolar

Dünýäniň uly ýaşly ilatynyň köp bölegini koronawirusa garşy sanjym bilen üpjün etmek üçin 2022-nji ýylda, takmynan, 45 milliard dollar gerek bolar diýip, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus duşenbe güni geçirilen brifingde aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

“Biziň hasaplamalarymyz boýunça, geljek ýyl dünýäniň uly ýaşly adamlarynyň köpüsine sanjym etmek üçin goşmaça 35-45 milliard dollar gerek bolar” – diýip, ol belledi.

Baş direktor sanjymlaryň bardygyna garamazdan, soňky iki hepdede pandemiýanyň ilkinji alty aýyna garanda has köp COVID-19 hadysasynyň hasaba alnandygyny sözüniň üstüne goşdy. Geçen hepdede hasaba alnan kesel ýagdaýlarynyň ýarysyndan gowragy Hindistanyň we Braziliýanyň paýyna düşýär. Populýasion immuniteti gazanmak üçin dünýäniň uly ýaşly ilatynyň köp bölegine sanjym etmeli, munuň üçin bolsa sanjymlaryň önümçiligini ýokarlandyrmaly.
Hut şol sebäpli BSGG COVID-19-a garşy derman serişdelerine we öňüni alyş serişdelerine elýeterliligi üpjün etmek boýunça halkara hyzmatdaşlyga gönükdirilen ACT-Accelerator maksatnamasy üçin maliýe serişdelerini köpeltmäge çagyrýar. Häzirki wagtda bu maksatnama 19 mlrd dollar serişde gerek.
Belläp geçsek, ACT-Accelerator adyny alan halkara hyzmatdaşlyk BSGG, Ýewropa bileleşigi, Fransiýa we haýyr-sahawatçylar Bill bilen Melinda Geýts tarapyndan 2020-nji ýylyň 24-nji aprelinde resmi taýdan ýola goýuldy.