Katarda dört ýaşly gyzjagaz iki minutda Mendeleýewiň tablisasynyň ähli elementlerini aýtdy

Katarda dört ýaşly gyzjagaz iki minutda Mendeleýewiň tablisasynyň ähli elementlerini aýtdy

Katarda ýaşaýan dört ýaşly hindi gyzjagazy Mendeleýewiň tablisasyndaky ähli himiki elementleri hemmelerden çalt aýdyp, dünýä rekordyny goýdy. Bu barada “Peninsula Katar” gazeti habar berýär. Muny mir24.tv ýetirýär.

Neşiriň maglumatlaryna görä, çagajyk periodik tablisanyň ähli elementlerini ýada salyp, aýtmak bilen Halkara rekordlar kitabyna (International Book of Records, Ginnesiň rekordlar Kitabynyň bir görnüşi) girdi. Rekordy täzelemek üçin gyzjagaza 2 minut 28 sekunt gerek boldy. Rekordlar kitabyny düzüjileriň bellemegine görä, bu çagalaryň arasynda iň gowy görkeziji bolup durýar.
Şeýle-de, gyzjagaz Hindistanyň ähli premýer-ministrlerini, Gün ulgamynyň planetalaryny we adam organlaryny öwrenip aýdyp berdi.
Rus alymy Dmitriý Mendeleýew (1834-1907), ilkinji nobatda, özüniň himiki elementleriň periodik ulgamy bilen bellidir: 1869-njy ýylyň 1-nji martynda ol köp ýyllyk ylmy işleriň netijesi we organiki däl himiýany öwrenmegiň özboluşly açary bolan tablisanyň ilkinji wersiýasynyň golýazmasyny çap etmäge tabşyrdy. Häzirki zaman himiki elementleriň periodik tablisasy 118 elementi öz içine alýar.