Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistana resmi saparyny amala aşyrar

Gazagystanyň Prezidenti Türkmenistana resmi saparyny amala aşyrar

2021-nji ýylda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistana resmi saparyny amala aşyrylar. Sapara görülýän taýýarlyk barada Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdiniň arasynda geçirilen telefon arkaly gepleşikde maslahatlaşyldy.

Söhbetdeşlikde ministrler saparyň guramaçylygyna, şol sanda saparyň öň ýanynda geçiriljek Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdaky mejlisiniň taýýarlygyna baha berdiler.
Taraplar şeýle-de şu ýyl Türkmenistanda VI Hazar Sammitiniň geçirilmegine degişli meselelere-de seretdiler.
Ulgamlaýyn esasda durmuşa geçirilýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ugurlaryna garalanda taraplar iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda yzygiderli syýasy geňeşmeleriň dowam edilmegi babatda ylalaşdylar.