“Ýewrowideniýe” tomaşaçylaryň gatnaşmagynda geçiriler

“Ýewrowideniýe” tomaşaçylaryň gatnaşmagynda geçiriler

Şu ýyl Niderlandlarda geçiriljek “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşiginiň guramaçylary çärä iň köpi 3,5 müň tomaşaçynyň goýberiljekdigini tassykladylar. Bu barada TASS habar berýär.
“Rotterdamdaky “Ahoy” konsert zalyna iň köpi 3,5 müň tomaşaçy goýberiler, bu onuň sygymynyň 20%-ni tutýar. Petekler diňe 2020-nji ýylda bäsleşige tomaşa etmek üçin petek satyn alanlara elýeterli bolar. Satuw giň köpçülik üçin bolmaz” – diýlip, guramaçylaryň saýtynda neşir edilen beýannamada aýdylýar. 
Ýagny, köpçülik finala, iki ýarym finala we alty taýýarlyga goýberiler. Tomaşaçylar çäre başlamazyndan 24 sagat öň alnan koronawirus üçin barlagyň otrisatel netijesini bermeli bolar. Guramaçylar ýygnananlaryň ählisinden soňky bäş günüň içinde gaýtadan barlagdan geçmegi haýyş edýärler. Örtük dakynmak bäsleşige barmak üçin hökmany bolup durýar.
65-nji “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigi 2020-nji ýylyň 12-16-njy maýynda Rotterdamda “Open up” şygary bilen geçmelidi, ýöne ol koronawirus pandemiýasy sebäpli bir ýyl yza süýşürildi. Indi “Ýewrowideniýe” 18-22-nji maýda Rotterdamda şol bir şygar astynda geçiriler.