Täze Zelandiýa «çilim çekmeýän nesli» kemala getirmegiň ugrunda

Täze Zelandiýa «çilim çekmeýän nesli» kemala getirmegiň ugrunda

Täze Zelandiýanyň Hökümeti çilimkeşlige garşy göreş boýunça hereketleriň Milli meýilnamasyny hödürledi. Onuň maksady ýurdy 2025-nji ýyla çenli çilim çekmekden doly azat etmekden ybaratdyr. Meýilnamada, esasan, 2004-nji ýyldan soň doglan şahslara temmäki önümlerini satmazlygy girizmek teklip edilýär. Geljekde çilim çekmek üçin kanunda rugsat berlen ýaşy ýokarlandyrmak hem meýilleşdirilýär. Bu barada euronews.com habar berýär.

Çilim täze zelandiýalylaryň her ýylda 4,5 müňüsiniň aradan çykmagyna sebäp bolýar. Bu ýerde gürrüň, esasan, girdejisi pes derejede bolan ýaşaýjylar barada barýar. Sebäbi ilatyň şol gatlagynyň 20 göteriminde girdejisi ýokary bolanlaryň degişli derejesindäkiden çilim çekýänleriň sany 4 esse ýokarydyr. Umuman, temmäki önümlerini ulanmak ýurtda düwnük keselli adamlaryň her dördünjisiniň aradan çykmagynyň esasy sebäbi bolup durýar. Täze Zelandiýanyň ýarym milliona golaý ilaty gündelik çilim çekýär.
Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň maglumatlaryna görä, her ýylda Ýer ýüzüniň ilatynyň 8 milliony çilimkeşlik sebäpli aradan çykýar. Guramanyň bilermenleri çilim çekýän adamlaryň ony çekmeýänlere garanyňda, COVID-19-y agyr geçirmek ähtimallygynyň ýokarydygyny aýdýarlar.